TeachPoint

Vzdělávání

Rádi bychom podpořili spolupráci mezi dětmi/rodiči, učiteli a specializovanými mentory.

Pomáháme s řešením problémů, které vyvstaly při distančním vzdělávání a na druhé straně řešíme potřebu doplňkového vzdělávání dle individuálních zájmů dětí nebo rodičů v jednotlivých oborech. Je totiž otázkou, zda je v důsledku vládních opatření zavedených od roku 2020 vůbec možný návrat do původní podoby klasického vzdělávání. 

Dost pravděpodobné se také jeví případy, kdy jednotlivci, ať už dobrovolně na základě zkušeností nabytých při distanční výuce či pod vlivem vnějších okolností, přehodnocují způsob, jakým se budou jejich děti vzdělávat. 

Hlavním motivem TeachPointu je umožnit vzdělávání bez diskriminace a na základně možnosti mít volbu. Současně také umožnit Vašim nadaným dětem osvojit si ty dovednosti, které se ve škole nenaučí a další dovednosti, které Vaše dítě umět potřebuje, chce a  využije pro svůj individuální rozvoj. 

Model vzdělávání 4.0

Model vzdělávání 4.0 vychází jednak ze systému studijních skupin, tzv. Štorchovy školy a jednak je založen na tradiční frontální výuce, dalším výrazným motivem je vzdělávání projektové. Model vzdělávání 4.0 současně umožňuje částečnou školní docházku, např. 2-3 dny v týdnu. Model vzdělávání lze zajistit na základě 4 kroků: 

Ve škole je možné získat základní penzum a okruh znalostí. Nadstavbu základních znalostí, schopnost dohledat si informace + kritické myšlení (tedy informace třídit a zpracovat) a schopnost pružně reagovat na změny, je ovšem třeba zajistit svépomocí jinde. Technologie s bohatými informačními zdroji umožňují výuku diferencovat podle zájmů a schopností každého žáka/studenta.

Kdo z rodičů nemá problém s opatřeními nařízenými pro vstup do školy, dítě nastoupí do školy.

Kdo má proti nařízením výhrady (např. kvůli testování, rouškám apod.) + děti, které jsou v karanténě, pak škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem podle ust. § 184a školského zákona. Současně zakládá pro děti, rodiče a studenty povinnost se touto formou vzdělávat, s výjimkou žáků ZUŠ a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Zde lze navázat na videa z výuky a doplnit je dovysvětlením látky (např. formou individuálních konzultací; skype hovorů)-

Pokud rodič má zájem vzdělávat děti sám, dle našeho názoru by tato forma měla být bez dalšího umožněna. K výuce by bylo možné využívat materiály škol, online nástroje (na webu pro inspiraci) a separátní konzultace s mentory z Databáze. Legislativa tuto formu dovoluje v ustanovení § 184a školského zákona jako distanční výuku pouze z důvodu krizových opatření vydaných podle krizového zákona. Mimo tento režim lze žádat o IVP (individuální studijní plán).

Kombinací výše uvedených způsobů. Např. formou docházky na určité dny v týdnu či hodiny.

Existují školy, které mají velmi dobře fungující systém kombinace prezenční výuky a distanční výuky.  Tím dostaneme děti do školy postupně bez rozdělování společnosti. Naopak, každá rodina si může vytvořit systém, který vyhovuje jejím podmínkám.